Informatie aan niet (meer) bij elkaar wonende ouders

Ouders die niet bij elkaar wonen en/of gescheiden zijn, blijven recht houden op informatie over de schoolactiviteiten en hun kind, ook als ze niet het wettelijk gezag hebben over het kind. Wij zullen altijd handelen in het belang van uw kind(eren).

 

Bij een kind van gescheiden ouders wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school. We rekenen erop dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Hij / zij moet met de school duidelijk afspraken maken over het verkrijgen van informatie. Per gezin kunnen ouders bijvoorbeeld de school- en ouderinfo in tweevoud ontvangen. Van het rapport wordt echter 1 exemplaar verstrekt.

 

U bent als ouders van harte welkom op de informatie- en rapportageavonden. We plannen als school echter géén dubbele oudergesprekken. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is.

De uitnodiging voor een gesprek staat vermeld in de Klimfo.