Veelgestelde vragen

Adres

Katholieke Jenaplanschool “De Klimboom”,

Beursplein 1,

8253 EA Dronten,

Tel:0321-382337

www.kbsklimboom.nl

Contactpersonen/antipestcoördinator

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe het kan worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.

 

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten / docenten of andere medewerkers binnen de school.

 

Op school zijn twee contactpersonen ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag / omgangsvormen. Zij zijn tevens antipestcoördinator.

 

De contactpersonen zijn:

 • Tim Stroomberg

 • Lydia Haan 

Fietsen parkeren op het schoolplein

Op het plein staan fietsenrekken. Het is de bedoeling dat de kinderen hun fietsen in de rekken parkeren. Vanwege de veiligheid is het ook de bedoeling dat de kinderen hun step en space-scooters e.d bij de fietsenrekken parkeren.

Ouders die hun kind komen brengen en halen, kunnen hun fiets tijdelijk parkeren op het basketbalveld.

De fietsenrekken aan de kant van het basketbalveld zijn bedoeld voor de kinderen uit de onderbouw.

Gesprekken

In oktober starten wij met een gesprek om elkaar te leren kennen en verwachtingen uit te spreken. Deze gesprekken zijn met kind en ouder(s)/verzorger(s).

In november worden er in de groepen 3 en 4 gesprekken gevoerd om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Dit is zonder het kind zelf. 

In februari/maart is er een gesprek waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Dit gesprek is verplicht en wordt vanaf groep 4 gevoerd met kind en ouder(s)/verzorger(s). 

In juni/juli is er een gesprek waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Dit gesprek is niet verplicht en wordt vanaf groep 4 gevoerd met kind en ouder(s)/verzorger(s). 

Het plannen van de gesprekken gaat via Parro. De stamgroepleider van uw kind maakt een agenda item aan met tijden waarop u zich kunt inschrijven. 
Gesprekken duren altijd 15 minuten. 

Als een ouder/verzorger of een stamgroepleider het van belang vindt om van gedachten te wisselen over het kind, is een afspraak snel gemaakt. Wanneer iets van belang is, is niet in het algemeen te zeggen. Naarmate kinderen ouder worden en ouders minder vaak op school zijn, zal er sneller vanuit worden gegaan dat “…..geen bericht goed bericht  is…”

Gym en spel in de onderbouw

In het speellokaal gymmen de kinderen van de onderbouw in hun ondergoed en op gymschoenen. Omdat de gymschoenen regelmatig gebruikt worden, laten we deze op school. Aan ouders het verzoek gymschoenen mee te geven die makkelijk aan en uit kunnen( klittenband) en waarin de naam van uw kind is geschreven.

Gym in de midden- en bovenbouw

De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag en vrijdag gym in het Beursgebouw. 

De tijden zijn als volgt:
2 Bovenbouwgroepen gymmen van 8.35 - 9.20

2 Bovenbouwgroepen gymmen van 9.25 - 10.10
2 Groepen 3 gymmen van 10.15 - 11.00
3 Groepen 4/5 gymmen van 11.05 - 11.55. 

 

Tijdens deze gymlessen dragen de kinderen een gymbroek en een t-shirt. Het dragen van gymschoenen is verplicht.
Sieraden mogen tijdens de gymlessen niet gedragen worden en lang haar graag vast dragen bijv. in een staart. 

Vanwege de hygiëne stellen we het op prijs als de kinderen zich opfrissen na iedere gymles. Het is de bedoeling dat de kinderen na afloop de gymspullen mee naar huis nemen.

Wilt u ervoor zorgen dat de gymkleding iedere week gewassen wordt?

Hoofdluis

Als ik luizen heb ontdekt, wat dan?
Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • De beste (en niet chemische) methode is de uitkammethode: gedurende twee weken het haar dagelijks doorkammen met een netenkam.

 • U kunt het haar tevens behandelen met een speciaal antihoofdluismiddel. Ook dan moet u het haar twee weken dagelijks doorkammen, in dit geval kan dat met een luizenkam.

Naast deze twee behandelmethoden moet u ervoor zorgen dat de hoofdluis niet terugkomt. Ook moet u de betrokkenen in de omgeving laten weten dat u hoofdluis hebt geconstateerd.

Hoe werkt de uitkammethode? 
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar met een netenkam. U gaat als volgt te werk: Was het haar eerst met gewone shampoo en spoel het uit. Bescherm dan de ogen met een washandje;
Doe ruim crèmespoeling in het haar en laat het zitten om het kammen makkelijker te maken;
Kam eerst met een gewone kam de klitten uit het haar;
Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de netenkam en kam het haar van achter naar voren, tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het ander oor;
Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak;
Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kammen goed schoon. U kunt de kammen 5 minuten uitkoken of ze ontsmetten met alcohol (70%). 

 

De uitkammethode is effectief maar biedt geen 100% ‘garantie’. Het voordeel is dat u geen chemicaliën gebruikt.

 

Welke kam moet ik gebruiken? 
Er bestaan luizenkammen en netenkammen. Een netenkam gebruikt u in ieder geval als u kiest voor de uitkammethode. Het is een fijne metalen kam die u kunt kopen bij drogist of apotheek. Een luizenkam is een plastic kammetje met dicht op elkaar staande tanden. Hij is geschikt om levende luizen op te sporen én om te gebruiken in combinatie met een antihoofdluismiddel. Neten krijgt u er echter niet mee weggekamd. Bij krullend haar is soms een netenkam met extra lange tanden nodig om goed bij de hoofdhuid te komen.
Er zijn gaasjes te koop die u eventueel op de netenkam kunt prikken. De neten en luizen blijven dan in het gaasje hangen.

 

 

Hoe werkt de behandeling met een antihoofdluismiddel? 
In de vorm van shampoos, sprays, crèmes en lotions zijn verschillende producten te verkrijgen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de apotheek.

Wat als de hoofdluis na 1. behandeling niet weg is? 
Als u geen middel gebruikt heeft, dan is het verstandig om de behandeling te herhalen in combinatie met een antihoofdluismiddel.
Heeft u wel een antihoofdluismiddel gebruikt, dan is de hoofdluis waarschijnlijk resistent tegen het gebruikte middel. Behandel dan opnieuw met een middel van een ander type. Ga door met het dagelijks doorkammen en de andere maatregelen.

 

Hoe zorg ik ervoor dat de hoofdluis niet terugkomt?

Het blijft van belang om regelmatig te contoleren!

Het RIVM heeft de richtlijn aangepast:

 

Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis!

Met ingang van 1 december 2015 zullen we op de Klimboom niet meer werken met luizenzakken indien er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd.

Vanzelfsprekend ontvangt u een mail wanneer er bij uw kind of in de groep van uw kind hoofdluis is geconstateerd.

Informatie aan niet (meer) bij elkaar wonende ouders

Ouders die niet bij elkaar wonen en/of gescheiden zijn, blijven recht houden op informatie over de schoolactiviteiten en hun kind, ook als ze niet het wettelijk gezag hebben over het kind. Wij zullen altijd handelen in het belang van uw kind(eren).

 

Bij een kind van gescheiden ouders wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school. We rekenen erop dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Hij / zij moet met de school duidelijk afspraken maken over het verkrijgen van informatie. Per gezin kunnen ouders bijvoorbeeld de school- en ouderinfo in tweevoud ontvangen. Van het rapport wordt echter 1 exemplaar verstrekt.

 

U bent als ouders van harte welkom op de informatie- en rapportageavonden. We plannen als school echter géén dubbele oudergesprekken. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is.

De uitnodiging voor een gesprek staat vermeld in de Klimfo.

Intraverte op school

Intraverte op school

Intraverte begeleidt kinderen met hulpvragen over gedrag en motoriek, ook bij ons op school. Kinderoefentherapeuten en psychomotorische therapeuten helpen zo spelenderwijs mee aan de ontwikkeling van kinderen die even wat extra zorg behoeven.

Alle omgevingsfactoren zijn van invloed op de ontwikkeling van een kind. Daarom worden zowel de ouders als de leerkracht/intern begeleider actief bij de begeleiding betrokken.

Ouders zijn de zorgvragers en de zorgverzekering bekostigt op verwijzing van de huisarts het grootste deel van de behandeling. De kindertherapeut communiceert met de ouders en is ook graag op de hoogte van de bevindingen van de leerkrachten. Behalve dat begeleiding op school voordeel oplevert voor ouders en minder belastend is voor kinderen (halen en brengen etc.), levert het ook voordeel op voor de leerkrachten. Ook zij kunnen gebruik maken van de expertise van de therapeut. 

Nationaal cohortonderzoek onderwijs

Informatie voor ouders voor gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Daarnaast zijn gegevens van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

Onze school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal voor het doel van wetenschappelijk onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS bewerkt de gegevens zodat ze voor onderzoekers niet meer herleidbaar zijn tot een persoon (pseudonimiseren) en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor de onderzoekers van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Voor de onderzoekers zijn de gegevens dus niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in onderzoeksrapporten zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Niet fietsen op het schoolplein

Om de school te bereiken zijn er fietspaden aangelegd rond om het schoolplein. Vanwege de veiligheid van de kinderen en de fietsers is het verboden om te fietsen op het schoolplein van de 3 verschillende scholen die gevestigd zijn aan het Beursplein (Klimboom, Dukdalf en Zevensprong).

Parro

Via de Parro APP worden (nieuws)berichten, foto's van activiteiten en nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast wordt deze APP gebruikt om rapportagegssprekken in te roosteren en wordt de agenda functie gebruikt als jaarplanner. De APP is te downloaden in de App Store of via Google Play. 

 

We willen Parro graag gebruiken voor korte mededelingen, praktische informatie, het plaatsen van foto’s en agendapunten. We willen graag afspraken maken over het effectief en doelgericht gebruik van Parro.

We staan open voor feedback, we willen deze graag ontvangen. We stellen het op prijs als u hiervoor langskomt en dit persoonlijk met de desbetreffende stamgroepleider bespreekt. Er worden soms berichten verstuurd vanuit emotie, niet altijd over onderwijs gerelateerde zaken, waarop niet gelijk een gesprek kan volgen. De hoeveelheid en diversiteit van berichten die wij ontvangen werken momenteel werkdruk verhogend. Het kost ons veel tijd om deze berichten te beantwoorden. Wilt u erbij stilstaan wat u ons stuurt?! We vragen daarbij om respectvol te blijven naar elkaar.

 

We willen het volgende afspreken:

- U kunt uw kind ziekmelden via de Parro-app.

- Een mededeling kan voor schooltijd en na 14.30 uur is er de mogelijkheid om een gesprek te plannen.

- Chatberichten graag versturen tussen 7.30 uur en 16.00 uur. Als u buiten deze tijden chatberichten verstuurt, is er geen garantie dat de leerkracht deze nog dezelfde dag leest.

- Belangrijke gebeurtenissen en agenda items plaatsen we ruim van tevoren.

- Herinneringen (zoals denk aan het meenemen van de fiets bij excursies etc.) plaatsen we het liefst vlak van tevoren.

Pauze

Iedere ochtend hebben de groepen 3 t/m 8 gezamenlijk pauze.

Voorafgaand aan de pauze is het fruiteten in de kring. We stellen het op prijs dat de kinderen gezond eten en drinken meenemen naar school.

Geef kinderen niet teveel mee, het is geen vervangend ontbijt!

Een naamsticker op beker en broodtrommel is heel handig.

Portfolio

Wij werken op de Klimboom met een digitaal portfolio. Mijn Rapportfolio is een omgeving waarin u de ontwikkeling van uw kind optimaal kunt volgen.
 

Het werken met een portfolio is nog is nog volop in ontwikkeling. Ook in de komende schooljaren zullen we de doelen, voortgang, ontwikkeling en ervaringen van de kinderen nog mooier in het rapportfolio willen verwerken. Daar is tijd en ervaring voor nodig. Mocht u ergens iets opvallends tegenkomen, meld het dan gerust.

Schooltijden

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat onze schooltijden van maandag tot en met vrijdag hetzelfde zijn. 
Alle dagen beginnen we om 8.30. De deur gaat 's ochtends om 8.20 open. Om 14.00 uur gaat de school uit. Deze tijden gelden voor alle groepen. 

Sportactiviteiten

Voor de groepen 5 t/m 8 worden er veel verschillende activiteiten na schooltijd georganiseerd. Al deze data kunt u terug vinden in de agenda van Parro. 

Groepen kiezen aan het begin van het school jaar één sportactiviteit waar aan mee wordt gedaan. Deze activiteit wordt georganiseerd en begeleid door de stamgroepleiders. De gekozen sportactiviteiten worden vermeld in Parro. De andere sportactiviteiten kunnen georganiseerd en begeleid worden door ouders.

Stamgroepouders - Taken

Taken stamgroepouders:

 • Organiseren van het kerstdiner en helpen tijdens het kerstdiner.
 • Organiseren van het paasontbijt en helpen tijdens het paasontbijt.

NB. Hier komt budget vanuit de ouderraad voor. De stamgroepouders mogen dit ook uitbesteden, maar zij blijven verantwoordelijk voor de organisatie.

 • Hulp bij koningsdagontbijt.

NB. Dit onbijt wordt in zijn geheel aangeleverd. Hierbij is met name de hulp bij het klaarzetten en tijdens het onbijt belangrijk.

 • Meedenken en organisatie van 'het cadeau' bij festiviteiten als verjaardag leerkracht / trouwerij / geboorte baby / afscheid.

NB. Voor verjaardagen / baby en afscheid regelt de stamgroepouder dat het geld wordt ingezameld en er een gezamenlijk cadeau wordt gekocht.
Materialen om iets gezamenlijks te knutselen mogen vanuit de schoolvoorraad gepakt wordt.

 

 

 

Studenten en stagiaires

De Klimboom geeft ieder jaar verschillende studenten van MBO of HBO de gelegenheid stage te lopen.

Telefonisch contact met school tijdens schooltijd

Op de Klimboom werken we niet met een telefoniste of een conciërge. Daarom komt het regelmatig voor dat een stamgroepleider de telefoon in de groep heeft voor noodgevallen.

Wilt u zoveel mogelijk bellen voor of na schooltijd? (en dus speelafspraakjes e.d. voor of na schooltijd regelen en dit dan aan uw kind doorgeven?). Dan hoeft een stamgroepleider de groep alleen te verlaten om belangrijke telefoontjes door te geven.

Tijdschriften en boekenseries

Via de school kunnen kinderen tegen betaling een abonnement nemen op enkele jeugdtijdschriften.

 

De folders hiervoor worden via school uitgedeeld in de eerste schoolweek.

Vakanties en studiedagen in het schooljaar 2023-2024

Vakantierooster 2023 - 2024

herfstvakantie - 21 oktober t/m 29 oktober 2023

kerstvakantie - 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

voorjaarsvakantie - 17 februari t/m 25 februari 2024

paasweekend - 29 maart en 1 april 2024

meivakantie - 27 april t/m 13 mei 2024

pinksterweekend - 20 mei 2024

zomervakantie - 20 juli t/m 1 september 2024

 

Studiedagen:

dinsdag 3 oktober 2023

maandag 4 december 2023

vrijdag 8 maart 2023

donderdag 28 maart 2024

woensdag 26 juni 2024

 

Verjaardag vieren

In de onderbouw vieren we de verjaardag van een kind rond 10.15 uur tijdens het eten en drinken. Ouders zijn hierbij van harte welkom. U kunt met de stamgroepleider afspreken hoe laat de viering exact is.

In de midden- en bovenbouw doen we dat rond 9.45 uur, vlak voor de pauze.

Ook voor traktaties geldt: Houd het gezond.

Verlof aanvragen

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zonder geldige reden thuis mag houden.

 

U kunt verlof aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • een bruiloft

 • een begrafenis

 

Wilt u een extra vakantie (maximaal een periode van 10 aaneengesloten dagen) aanvragen omdat het vanwege werk niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan, dan is een verklaring van de werkgever noodzakelijk.

 

Dit moet altijd minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding worden gemeld op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij de schoolleiding.

Verschillende ingangen per bouw

Het schoolgebouw kent verschillende in- en uitgangen.

 • De onderbouw (groep 1-2) maakt gebruik van de klassendeur.

 • De middenbouw (groep 3) maakt gebruik van de zij-ingang;

 • De middenbouw (groep 4/5) maakt gebruik van de zij-ingang;

 • De bovenbouw (groep 6/7/8 maakt gebruik van de ingang voor de verdieping.

Wilt u tijdens het halen en brengen van uw kind hier rekening mee houden?

 

Kinderen uit de onderbouw zullen het lokaal ook verlaten via de deuren in de stamgroep. Stamgroepleiders kunnen dan zien door wie de kinderen opgehaald worden. Kinderen uit de onderbouw die naar de naschoolse opvang gaan, worden hier door de stamgroepleiders naar toe gebracht, andere groepen gaan zelfstandig naar de verzamelplaatsen.

Vervoer van kinderen in de auto

Regelmatig vragen wij ouders om kinderen te halen en te brengen naar een excursie. Veilig Verkeer Nederland heeft een aantal richtlijnen opgesteld, die wij volgen:

Kinderen veiligheid bieden. Dat wil elke ouder of opvoeder. Soms is gemakkelijk te bepalen wat veilig is en wat niet. Voor het meenemen van kinderen in een auto is dat niet altijd duidelijk. Veilig Verkeer Nederland helpt u om de veiligste oplossing te kiezen. Hier kunt u lezen waar u op kunt letten en we geven u veel praktische tips. Een belangrijke basisregel is dat álle kinderen tot 1.35 meter in de auto gebruik maken van een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel.

 

Lengte en gordels

De lengte van een kind geeft aan of een zittingverhoger nodig is. Ook al zijn sommige kinderen op jonge leeftijd – rond de 6 jaar – al 1.35 meter, een zittingverhoger blijft een verstandige keuze.

 

Meer kinderen dan zitplaatsen

Als voor een kort ritje meer kinderen (vanaf drie jaar en kleiner dan 1.35 meter) mee moeten dan er zitplaatsen zijn in de auto, mag dat volgens de wet alleen af en toe, én als het niet de eigen kinderen zijn. Wilt u zeker weten dat uw kind veilig wordt vervoerd, draag dan uw kind over mét eigen autostoeltje.

 

Afspraken met de kinderen maken

Vanaf ongeveer driejarige leeftijd kunt u afspraken maken met uw kinderen. Op een rustig moment kunt u ze vertellen wat het belang is van autogordels. U laat zien wat de veiligste manier van uitstappen is. En u vertelt dat het beter is dat kinderen niet aan ramen en deuren komen. Herhaalt u de afspraken regelmatig dan is de kans het grootste dat uw kind zich er ook aan houdt bij een ander in de auto. Belangrijk is het om zelf het goede voorbeeld te geven en altijd een autogordel te dragen, ook voor kleine stukjes.

Weekopening, weeksluiting, atelier en speelgoedmiddag

Op maandagochtend hebben we vanaf 8.40 uur weekopening met de hele school. Deze weekopeningen worden afwisselend verzorgd door de stamgroepleiders en de stamgroepen. In de Klimfo kunt u lezen welke stamgroep er aan de beurt is.

 

Tijdens de weekopening branden we de paaskaars voor bijzondere gebeurtenissen zoals de geboorte van een broertje of zusje of het overlijden van geliefd persoon. De kinderen die jarig zijn worden genoemd tijdens de weekopening.

 

Op vrijdagmiddag hebben we weeksluiting met de hele school. Deze weeksluitingen worden afwisselend verzorgd door de stamgroepen. In de Klimfo kunt u lezen welke stamgroep er aan de beurt is. 

 

Ouders zijn van harte uitgenodigd om bij deze weeksluitingen aanwezig te zijn. De weeksluiting begint om 13.15 voor ouders. Aansluitend is de weeksluiting voor de kinderen van de school.
Wilt u ervoor zorgen dat jongere kinderen die nog niet op de Klimboom zitten, ook stil zijn? Dan gaat alle aandacht uit naar de kinderen op het podium.

 

Een aantal keer per jaar hebben we een atelier. Kinderen mogen zich dan inschrijven voor een activiteit. Deze activiteiten worden verzorgd door de stamgroepleiders en ouders/opa's/oma's. Tijdens deze middagen zitten de kinderen van groep 1 tot en met 8 gemixt in één groep. 

 

Ook houden we een aantal keer per jaar een speelgoedmiddag. Kinderen mogen dan van thuis speelgoed meenemen waar ze SAMEN met andere kinderen mee kunnen spelen. Het is niet de bedoeling dat kinderen i-pods, x boxen, computerspelletjes e.d. meenemen. Eén keer per schooljaar wordt er een digitale speelgoedmiddag georganiseerd, dan zijn deze spelletjes wel toegestaan.

Werken bij SKOFV

SKO zoekt leerkrachten met durf en daadkracht!

U kunt:

 • direct solliciteren op een concrete vacature
 • een open sollicitatie naar ons sturen
 • ons bellen of reageren via het contactformulier.

Daarnaast bieden we belangstellenden de mogelijkheid om een keertje mee te lopen op een school van SKO. 

Via onderstaande website komt u bij werken bij SKOFV

www.werkenbijskofv.nl

Ziekmeldingen

U kunt uw kind ziekmelden in de Parro-app of  telefonisch tussen 8.15 en 8.30 uur op telefoonnummer 0321-382337

(deze kunt u doorgeven aan diegenen die de telefoon opneemt)

 

 

Ziekte van leerlingen

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. In dergelijke gevallen stellen we u hier telefonisch van op de hoogte . We vragen u dan om uw kind op te halen.

Ziekte van stamgroepleiders

Bij ziekte van een stamgroepleider zorgt de school voor een vervanger. Dit lukt vrijwel altijd. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan kan het voorkomen dat we de groep verdelen over de andere stamgroepen en dat de kinderen daar die dag les krijgen.